หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ อบต.บ้านติ้ว เรื่อง กำหนดตำแหน่งโครงสรางการแบ่งส่วนราชการ อบต.บ้านติ้ว [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการฯ [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.(เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโคต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 2558 [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)     2