หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2564
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักปลัด ไตรมาสที่ 1 - 4 ไฟล์แนบ
    - แผนการใช้จ่ายเงินของกองคลัง ไตรมาสที่ 1 - 4 ไฟล์แนบ
    - แผนการใช้จ่ายเงินของกองช่าง ไตรมาสที่ 1 - 4 ไฟล์แนบ
    - แผนการใช้จ่ายเงินของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 - 4 ไฟล์แนบ
  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ไฟล์แนบ
    - เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ไฟล์แนบ
    - เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ไฟล์แนบ
    - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ไฟล์แนบ
    - เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ไฟล์แนบ
    - เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ไฟล์แนบ
  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ไฟล์แนบ
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    - ไม่มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าเกิน 500,000 บาท
  o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศจากระบบ e-GP
  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไฟล์แนบ
    - เดือนตุลาคม 2563 ไฟล์แนบ
    - เดือนพฤศจิกายน 2563 ไฟล์แนบ
    - เดือนธันวาคม 2563 ไฟล์แนบ
    - เดือนมกราคม 2564 ไฟล์แนบ
    - เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไฟล์แนบ
  o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุรายเดือน ปี พ.ศ. 2564
    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - นโยบาย กลยุทธ์และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.บ้านติ้ว ไฟล์แนบ
    - แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
  o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - รายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2563
  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนังกานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
    - ประกาศหลักเกณฑ์และเงือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558
    - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2553
  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    - รายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2563
 
   1      2     (3)     4      5      6