ท่านต้องการให้ อบต.บ้านติ้ว พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการให้บริการข้อมูล ( 2 )
15.38%
ด้านการคมนาคม ( 4 )
30.77%
ด้านสาธารณูปโภค ( 4 )
30.77%
การให้บริการอินเตอร์เน็ต ( 2 )
15.38%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 1 )
7.69%